About the Archive - Mun an Tasglainn

Who was Angus Macleod?

Born in the then populous and overwhelmingly Gaelic-speaking but now almost deserted rural settlement of Calbost, Angus left school at 14. During his long life he was a crofter, seaman, Harris Tweed manufacturer, founder of the Scottish Crofting Union, and the driving force behind the memorials to the heroes of the Land Struggle. His passion was the history and culture of his people, many years before this became fashionable, and his collections of stories, objects, and recordings are a remarkable record of one man's vision and a most valuable resource for future generations.

What topics does the Archive cover?

It reflects Angus's encyclopaedic interest in crofting, fishing, genealogy, place-names, settlement history, the Clearances, the Land Struggle, ceilidh-house stories, and every facet of social, religious, and economic life which contributed to the rich Gaelic-speaking environment in which he was brought up. While much of the material is about South Lochs, the themes covered are of much wider relevance.

Who is the Archive for?

For everyone with an interest in the history and culture of the Highlands and Islands of Scotland, whether as a resident, visitor, or researcher. The Archive simultaneously embodies the values and beliefs of a distinctive but rapidly changing way of life, while offering a unique resource for education and research in schools, colleges, and Universities. This website gives access to large parts of the Archive, making it available to all.

Type of material in the Archive. The Archive collection includes manuscripts, books, maps and charts, oral history records, videos, recordings of traditional music, and old photographs of island life. Much of the material is in Gaelic. The Calbost Collection of physical artefacts collected by Angus Macleod does not form part of the Archive and is currently on loan to the Museum in Stornoway.

Topics. The material in the Archive relates to a variety of subjects such as crofting history, genealogy, fishing, the tweed industry, local place-names, settlement history (including township records, the Clearances and Land Struggle), ceilidh-house stories, and every aspect of the social, religious and economic life of rural communities in Lewis during the 19th and 20th centuries. A catalogue of the Archive has been prepared.

Access. The Archive has been catalogued and made available for reference and research at the Ravenspoint Centre, Kershader, South Lochs, Lewis, where there is also a shop, Café, and hostel run by the local community. Visitors to the Archive and Ravenspoint Centre are welcome (phone 01851 880236). This website has significantly widened access to the Archive. It is used by schools, colleges and universities as well as for private research.

Organisational Arrangements. The Archive is owned by Angus Macleod's family, who have asked Comunn Eachdraidh na Pairc (the local historical society for Pairc) and The Islands Book Trust to oversee the conservation of and public access to the Archive. Funding for the project so far has come from the Heritage Lottery Fund, Comhairle nan Eilean Siar (the Western Isles Council), and HIE Innse Gall (formerly Western Isles Enterprise). The various stages of the project have created several full-time and part-time posts based at the Ravenspoint Centre, and there is substantial involvement by the local community on a voluntary basis, including a significant number of Gaelic speakers. The Archive project has also published several books and prepared exhibitions based on the Archive, arranged Gaelic story-telling evenings and other events, and organises an annual Angus Macleod memorial lecture.

Cò bh' ann an Aonghas Macleòid?

Rugadh Aonghas ann an Calbost, baile dùthchail a bha an uairsin dlùth le luchd-bruidhne na Gàidhlig ach a tha an-diugh faisg air a bhith bàn. Dh'fhàg e an sgoil aig 14 bliadhna a dh'aois. Rè a bheatha faide, bha e na chroitear, na mharaiche agus na shaothraiche clò-mhòir. B' esan a chuir Aonad nan Croitearan air bhonn agus a stiùir iomairt Cuimneachain nan Gaisgeach. Bha e dìorrasach a thaobh eachdraidh agus cultar a mhuinntir fhèin, fada mus robh sin san fhasan. Tha na sgeulachdan, nithean agus clàir-fhuaim a chruinnich e a' toirt dhuinn cunntas sònraichte air lèirsinn aon duine agus stòras luachmhor dha na ginealaichean ri tighinn.

Dè na cuspairean a th' anns an tasglainn?

Tha an tasglann a' taisbeanadh na h-ùidh farsaing a bh' aig Aonghas ann an croitearachd, iasgach, sloinntearachd, ainmean àite, eachdraidh tuineachaidh, eachdraidh nam Fuadaichean, Strì an Fhearainn, agus sgeulachdan an taigh-chèilidh. Leis an fhìrinn innse, ghabh e ùidh anns a h-uile taobh air beatha shòisealta, beatha chreidmhich agus beatha eaconamaich nan daoine a bha a' fuireach taobh a-staigh na h-àrainn beartaich Gàidhlig anns an do thogadh e. Agus ged is ann mu Thaobh Deas nan Loch a tha a' chuid mhòr den stuth a tha am broinn na tasglainn, tha e buntainneach dha ceàrnaidhean eile den Ghàidhealtachd agus fiù 's dha àiteachan nas fhaide air falbh.

Cò dha a tha an tasglann?

'S ann dhan a h-uile duine aig a bheil ùidh ann an eachdraidh agus cultar Gàidhealtachd na h-Alba a tha i, eadar gu bheil iad nan luchd-còmhnaidh, nan cèilichean no nan rannsaichean. Air an dàrna làimh tha an tasglann a' cur an cèill luachan agus chreideamhan a tha ceangailte ri dòigh-beatha shònraichte a bha ag atharrachadh gu luath, agus air an làimh eile tha i a' tairgse goireas gun shamhail dha sgoiltean, colaisdean agus oilthighean airson foghlaim agus rannsachaidh. Tha cuid mhath den tasglainn fosgailte dhan a h-uile duine air an làrach-lìn seo.

Na th' anns an tasglainn. Tha làmh-sgrìobhainnean, leabhraichean, mapaichean, clàir bheul-aithris, bhideothan, clàir chiùil thradaiseanta, agus seann dealbhan-camara a tha a' taisbeanadh beatha eileanach uile rim faighinn am broinn na tasglainn. 'S ann sa Ghàidhlig a tha cuid den stuth seo. Chan eil Cruinneachadh Chalboist, cruinneachadh de dh'fhuighill a chaidh an tional le Aonghas Macleòid, na phàirt den tasglainn. Tha an cruinneachadh seo air a thoirt an iasad do Mhuseum nan Eilean ann an Steòrnabhagh.

Cuspairean. Tha an stuth anns an tasglainn a' buntainn ri iomadh cuspair, mar eachdraidh croitearachd, shloinntearachd, iasgach, ghnìomhachas a' chlò-mhòir, ainmean àite na sgìre, eachdraidh tuineachaidh (a' gabhail a-steach clàir bhailtean, nam Fuadaichean, agus Strì an Fhearainn), sgeulachdan às an taigh-chèilidh, agus a h-uile taobh air beatha shòisealta, beatha chreidmhich agus beatha eaconomaich choimhearsnachdan ann an Leòdhas anns an 19mh agus an 20mh linn. Tha catalog na tasglainn ri fhaotainn.

A' tadhal air an tasglainn. Gus fiosrachadh a lorg no rannsachadh a dhèanamh, faodar tadhal air an tasglainn aig Ionad Rubha an Fhithich, Cearsiadar, Taobh a Deas nan Loch, Leòdhas (fòn 01851 880236), far a bheil cuideachd bùth, cafaidh agus ostail air an cur air dòigh leis a' choimhearsnachd ionadail. A bharrachd air sin, tha an làrach-lìn seo a' toirt cothrom dha daoine air feadh an t-saoghail an tasglann a chur gu feum mar thùs fiosrachaidh no mar ghoireas rannsachaidh—mar a tha sgoiltean, colaisdean, oilthighean agus sgoilearan neo-eisimileach air a bhith a' dèanamh.

Eagrachadh. 'S ann aig teaghlach Aonghais Mhicleòid a tha an tasglann, ach tha an teaghlach air iarraidh air Comunn Eachdraidh na Pàirce agus Urras Leabhraichean nan Eilean uallach a ghabhail airson a gleidheadh agus a fosgladh dhan mhòr-shluagh. Gu ruige seo, fhuaras taic airgid bho na buidhnean a leanas: Maoin Dualchais a' Chrannchur Nàiseanta, Comhairle nan Eilean Siar, agus Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean (IGE) Innse Gall. Aig gach ìre den phròiseact, chaidh dreuchdan làn-ùine no pàirt-ùine a chruthachadh, suidhichte ann an Ionad Rubha an Fhithich, agus tha a' choimhearsnachd ionadail air a bhith an sàs gu saor-thoileach anns a' phròiseact cuideachd. Tha pròiseact na tasglainn air leabhraichean fhoillseachadh agus air taisbeanaidhean, feasgairean seanchais agus tachartasan eile a chur air dòigh. Thathar cuideachd a' cumail Òraid Chuimhneachaidh Aonghais Mhicleòid a h-uile bliadhna.


© Angus Macleod Archive 2006 - 2022. Site by reefnet.